A 2013.évi. V. törvény a „Ptk”, a 2003.évi CXXXIII. törvény a Társasházakról, a vonatkozó pénzügyi és számviteli jogszabályok, helyi rendeletek, továbbá a Társasház Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései szerint, a Társasházakkal kötött megbízási szerződés rendelkezéseiben szabályozottan, valamennyi peres és peren kívüli eljárásban, komoly szaktudással és megbízható jogi háttérrel látjuk el a Társasház, mint jogi személy törvényes képviseletét és kezelését.

Felelősségteljesen és a Társasház érdekeit szem előtt tartva intézzük a Társasház és a Tulajdonostársak jogviszonyával összefüggő ügyeket.
Nálunk megtalálja a közös gépészeti berendezések dokumentációját, intézkedünk az esedékes kötelező felülvizsgálatok, karbantartások megtörténéséről, megrendeljük a szükséges munkát, felügyeljük, majd ellenőrizzük azok elvégzését. 

A Tulajdonosok külön felhívása nélkül is elvégeztetjük az épület közös helyiségeinek és területeinek állagmegóvási munkáit. Mint a Társasház közös képviselete tartjuk a kapcsolatot olyan közüzemi szolgáltatókkal, mint a Gáz-, a Víz-, a Csatornázási-, vagy az Elektromos Művek. A mérőórákat szükség esetén havonta leolvassuk és eljuttatjuk az adatokat a szolgáltatóhoz, a beérkezett számlákat ellenőrizzük és kiegyenlítjük a Társasház számlájáról.

Ellenőrizzük a Társasházzal kapcsolatban álló egyéb szolgáltatók, mint például a kertész, a takarító vagy a biztosító társaság számláit, egyeztetjük a díjakat és azokat határidőben teljesítjük. 
Igény esetén gondoskodunk a Társasház számára nyújtandó szolgáltatások kiválasztásához szükséges információkról, szakemberek ajánlatairól.

Felügyeljük továbbá a szolgáltatások színvonalát, folyamatosságát, és gondoskodunk az esetleges hibák elhárításáról.

A gyakorlatban jól bevált szoftverünk segítségével igény szerinti gyakorisággal elkészítjük a Társasház költségmegosztását: kiszámíttatjuk az egyes Tulajdonostársakra háruló díjakat, közöljük a fizetendő díjakat a Tulajdonostársakkal, és gondoskodunk azok beszedéséről, valamint a Tulajdonostársak felé történő elszámolásról.

A közös költség hátralékok behajtásáról peren kívüli és peres, valamint végrehajtási eljárás keretében haladéktalanul gondoskodunk, jogászaink segítségével az adósok költségére.

Intézzük a társasház kifizetéseit, természetesen minden esetben a közgyűlési felhatalmazások keretei közt. Gondoskodunk róla, hogy a megfelelő tartalmú és ellenőrzött végösszegű számlák időben kerüljenek kiegyenlítésre. Amennyiben a számla végösszegét nem találjuk helyénvalónak, egyeztetünk a szolgáltatóval, tisztázva az összeg helyességét vagy helytelenségét.

Gondoskodunk a számviteli rend kialakításáról, a társasház bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról, és a könyvelésről. A precíz nyilvántartásoknak köszönhetően elkerülhetők a költségekkel kapcsolatos konfliktusok, egyszerűen visszakereshető minden forint sorsa, és elkerülhető, hogy ellenőrzés esetén anyagi vagy erkölcsi kár érje a Társasházat.

Bonyolítjuk a Társasház készpénzforgalmát, minden esetben a számviteli rendnek és a Társasház SZMSZ-ének megfelelően. Ezzel elkerülhető, hogy a Tulajdonosoknak egymás között kelljen elszámolniuk bizonyos hirtelen felmerülő költségeket.

Biztosítjuk a különböző szolgáltatók, hatóságok és felügyeletek – feladataik elvégzése érdekében – az épület közös részeibe (területeire) való bejutását, megszervezzük a közös területeknél, helyiségeknél, berendezéseknél és felszereléseknél felmerülő mindennemű hiba elhárítását, úgy mint:

⦁ a felmerülő meghibásodások okainak feltárása
⦁ a javítás megszervezése
⦁ a szükséges alkatrészek beszerzéséről való intézkedés
⦁ az ingatlanba való bejutás biztosítása
⦁ a javítási munkák felügyelete
⦁ a munka elvégzésének igazolása

Biztosítjuk továbbá, hogy valóban csak az adott feladat ellátásában illetékes emberek juthassanak be a Társasházba, elkerülve az ilyen esetekben gyakori betöréseket. Biztosítjuk továbbá, hogy a munkák megfelelő színvonalon készüljenek el és a végszámla ne tartalmazzon valótlan költségeket.

Valamennyi peres és peren kívüli eljárásban komoly szaktudással és megbízható jogi háttérrel látjuk el a Társasház, mint jogi személy törvényes képviseletét minden hatósági ügyintézésben. A peren kívüli eljárást az INGYENES jogsegély szolgálatunkon keresztül lehet intézni.